LA PALOMA MINH CHÂU HOTEL & RESORT

Địa điểm: Minh Châu, Đảo Minh Châu – Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh
Điệnthoại: 0963011399 – 0868 229 33
Hotline: 0868 229 339 – 0963011399